En ferie for livet

Handelsbetingelser

De følgende betingelser regulerer forholdet mellem Explore Travel A/S og dennes kunder. Følgende betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med lov om pakkerejser, Lov 1993 – 06 – 30 nr. 472.

 

1. Definition

 

1.1 Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Explore Travel A/S udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

 

a. Transport

 

b. Indkvartering

 

c. Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

 

1.2 Alle produkter der falder ind under ovenstående definitioner vil i det følgende blive omtalt som ”pakkerejser”.

 

1.3 Som kunde anses enhver, der køber, eller i hvis navn der købes en pakkerejse. Overdrager kunden pakkerejsen, anses tillige den, der får overdraget pakkerejsen, som kunde.

 

2. Køb af pakkerejse

 

2.1 Bestilling/indtegning til rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til Explore Travel A/S.

 

2.2 Aftale om køb af pakkerejse mellem kunde og Explore Travel A/S anses for indgået og bindende for begge Parter, når Kunden har indbetalt depositum og/eller hele rejsens pris rettidigt er betalt til Explore Travel A/S. Ved indbetaling accepterer kunden de anførte vilkår i katalog, prisliste, deltagerbevis, billet, nærværende almindelige betingelser og, eventuelle andre skriftlige vilkår der er udvekslet mellem Explore Travel A/S og Kunden.

 

2.3 Explore Travel A/S forbeholder sig ret til at tillægge gebyr for print- og billetdokumentationsforsendelse, hvis dette ønskes udleveret fysisk. Ønskes billetdokumentation alene tilsendt via e-mail opkræves der ikke gebyr.

 

3. Prisoplysning

 

3.1 Den for rejsen oplyste pris omfatter, hvor intet andet er særskilt oplyst og/eller aftalt, samtlige af de i tilbuddet og/eller programmet skriftlige beskrevne ydelser samt obligatoriske og kendte afgifter, skatter, gebyrer, tillæg med videre.

 

3.2 Alle priser, herunder priser i henhold til de af Explore Travel A/S udarbejdede prislister/prisoplysninger er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. Explore Travel A/S forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

 

3.3 Alle priser er baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser og tariffer. Ved ændringer i skatter, gebyrer, afgifter og/eller trariffer forbeholder Explore Travel A/S sig ret til at regulere prisen herefter. Ved ændringer i valutakursen på mere 3 % forbeholder Explore Travel A/S sig ret til at regulere prisen herefter. Det gælder også̊, selv om rejsen er slutbetalt.

 

3.4 Kunden underrettes om prisstigninger snarest muligt, og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den af Kunden oplyste adresse.

 

3.5 Såfremt Explore Travel A/S har afholdt udgifter til skatter, afgifter m.v. og disse er indregnet i rejsens pris, tilbagebetales dette beløb til Kunden såfremt beløbet overstiger kr. 100,00 pr. rejsedeltager.

 

3.6 Eventuelle lokale opkrævninger, herunder gebyrer og afgifter, der relaterer sig til lokale regler og/eller forbrug af ekstra ydelser, er ikke indeholdt i den oplyste pris.

 

3.7 Særlige indkvarteringsfaciliteter er ikke inkluderet i rejsens pris, medmindre det er skriftlig oplyst.

 

3.8 Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, medmindre andet er skriftligt aftalt, ikke inkluderet i den oplyste pris.

 

4. Betaling

 

4.1 Ved bestilling af rejser indenfor Europa opkræves der et depositum på 25 % af rejsens pris pr. rejsende, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der fremsendes særskilt faktura herfor. Fakturaen skal betales inden 7 dage fra forfaldsdag.

 

4.2 Ved bestilling af rejser udenfor Europa opkræves der et depositum på 25 % af rejsens pris pr. rejsende, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der fremsendes særskilt faktura herfor. Fakturaen skal betales inden 7 dage fra forfaldsdag

 

4.3 Indbetaling af restbeløb for rejsen, skal være indbetalt til Explore Travel A/S senest 60 dage før afrejse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

4.4 Ved bestilling af rejse ved Explore Travel A/S i henhold til punkt 2 senere end 60 dage før afrejse, skal hele rejsens pris være Explore Travel A/S i hænde senest 5 dage efter bestillingen, med mindre andet er skriftlig er aftalt.

 

4.5 Såfremt betaling ikke er Explore Travel A/S rettidigt i hænde i henhold til punkt 4.1 – 4.4, er Explore Travel A/S berettiget til at annullere aftalen uden forudgående varsel.

 

5. Afbestilling og ændring af Pakkerejsen

 

5.1 Afbestilling og/eller ændring inden afrejse på Explore Travel A/S foranledning

 

5.1.1 Såfremt Explore Travel A/S inden afrejse aflyser rejsen, skal Kunden hurtigst muligt informeres herom.

 

5.1.2 Såfremt Explore Travel A/S ikke kan gennemføre den aftalte Pakkerejse som aftalt og/eller ydelserne i rejsen vil være af ringere kvalitet end aftalt, skal Kunden hurtigst muligt informeres herom, medmindre forholdet er omfattet af punkt 5.1.4.

 

5.1.3 Hvis ændring og/eller aflysning medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver mindre, har Kunden ret til at modtage nedslag i prisen, medmindre forholdet er omfattet af punkt 5.1.4.

 

5.1.4 Ændringer der alene er at betragte som uregelmæssigheder og/eller af bagatelmæssig karakter, giver ikke ret til information efter punkt 5.1.2. eller nedslag i prisen efter punkt 5.1.3.

 

5.1.5 Hvis den af Explore Travel A/S foretagne ændring ikke er omfattet af punkt 5.1.4, har Kunden følgende beføjelser:

 

a.Hæve aftalen og få de af Explore Travel A/S indbetalte beløb tilbagebetalt, dog med undtagelse af gebyrer, forsikringer og lignende udgifter.

 

b.Deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt Explore Travel A/S kan tilbyde dette uden uforholdsmæssige omkostninger og/eller tab. I tilfælde af at den valgte pakkerejse er af højere værdi end den bestilte, skal Kunden indbetale prisforskellen til Explore Travel A/S. I tilfælde af at den valgte pakkerejse er af ringere værdi end den betalte, skal Explore Travel A/S tilbagebetale prisforskellen til Kunden.

 

c.Kunden skal inden 7 dage efter modtagelse af meddelelse om ændring efter punkt 5.1.1 give Explore Travel A/S underrette om, hvilken beføjelse Kunden vælger at gøre brug af. Hvis ikke Explore Travel A/S rettidigt har modtaget meddelelse herom, forbeholder Explore Travel A/S sig ret til at hæve aftalen i henhold til punkt 5.1.5.a.

 

5.1.6 Såfremt aflysningen af pakkerejse efter punkt 5.1.1 skyldes, at antallet af rejsende til pakkerejsen er mindre end 75 % af de tilbudte pladser 8 uger inden afrejse, har Kunden ikke ret til de i punkt 5.1.5 nævnte beføjelser, med mindre andet er skriftligt aftalt eller oplyst. I så fald informeres Kunderne skriftlig herom senest 3 uger inden tidspunkt for afrejse.

 

5.1.7 Lider Kunden et økonomisk tab som følge af Explore Travel A/S ændringer og/eller aflysning, har Kunden ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler om erstatninger, medmindre ændringer og/eller aflysning skyldes følgende:

 

a. Antallet af tilmeldte til en pakkerejse ikke opfyldet det i punkt 5.1.6 anførte krav, og skriftlig meddelelse herom er kommet Kunden til kundskab senest 3 uger inden tidspunkt for afrejse.

 

b. Kundens egne forhold

 

c. Uvedkommende omstændigheder eller udvekommende tredjemands ageren, som ikke ved aftalens indgåelse kunne have været forudset eller, have været undgået af Explore Travel A/S eller, nogen som Explore Travel A/S er ansvarlig for.

 

5.1.8 Kunden skal gøre krav i medfør af punkt 5.1.7 gældende mod Explore Travel A/S inden 8 uger, efter at Kunden har fået oplysning om ændringen og/eller aflysningen. I tilfælde af at Kunden ikke rettidigt har gjort krav gældende mod Explore Travel A/S, bortfalder Kundens ret til at gøre krav gældende.

 

5.2 Afbestilling og/eller ændring inden afrejse på Kundens foranledning

 

5.2.1 Ændringer i pakkerejsen

 

Følgende bestemmelser er gældende i tilfælde hvor Kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris men inden afrejse, ønsker foretaget ændringer i pakkerejsen.

 

5.2.1.1 For ændringer efter aftalens indgåelse vedrørende pakkerejsens pris, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere med videre, gælder følgende

 

a. Ved ændringer der meddeles og bekræftes af Explore Travel A/S senest 60 dage før det aftalte afrejsetidspunkt, forbeholder Explore Travel A/S sig ret til at opkræve ekspeditionsgebyr udregnet under hensyn til merarbejde og merudgifter, dog minimum kr. 250 pr. person. Ændringsgebyret skal indbetales senest 7 dage efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt fuld depositum på pakkerejsen. Såfremt Explore Travel A/S ikke modtager rettidig betaling, er Explore Travel A/S berettiget til at annullere aftalen uden forudgående varsel. Prisforskelle ved ændringen opkræves eller refunderes til kunden.

 

b. Ved ændringer senere end 60 i henhold til ovenstående punkt a, forbeholder Explore Travel A/S sig ret til, at betragte dette som afbestilling og nybestilling, hvorefter de i punkt 5.2.2. vilkår er gældende.

 

5.2.1.2 Pakkerejser med rutefly på økonomiklasse og lavprisflyselskaber, og visse hoteller, er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. En ændring af disse billetter vil som udgangspunkt gå tabt, hvis en pakkerejse ønskes ændret efter bestilling. Hvis ændringer er mulige, opkræves ændringstillæg efter flyselskabets eller anden leverandørs gældende regler samt ændringsgebyr på minimum kr. 150 pr. person.

 

5.2.2 Afbestilling af pakkerejsen

 

5.2.2.1 Kunden har ret til at afbestille pakkerejsen efter nedenstående vilkår, medmindre Explore Travel A/S senest ved aftalens indgåelse har oplyst afbestillingsreglerne for en specifik pakkerejse afviger fra nærværende vilkår.

 

5.2.2.2 Ved afbestilling senest 60 dage før det aftalte afrejsetidspunkt, tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb. Explore Travel A/S forbeholder sig ret til, at fratrække det indbetalte depositum, samt eventuel afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer i det beløb der tilbagebetales til Kunden.

 

5.2.2.3 Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 25 dage før det aftalte afrejsetidspunkt, er Explore Travel A/S berettiget til at beregne sig 65 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

 

5.2.2.4 Ved afbestilling senere end 25 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved Kundens udeblivelse uden afbestilling, har Kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

 

5.2.2.5 Såfremt det for Explore Travel A/S ikke er muligt at få refunderet udgifter til underleverandører, f.eks. for flybilletter grundet flyselskabs vilkår, har Explore Travel A/S ret til at beregne sig prisen for udgiften, udover de i punkt 5.2.2.2 – 5.2.2.4 anførte beregningsprocenter, depositum, og gebyrer.

 

5.2.2.6 Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der, inden for et tidsrum af 14 dage før det aftalte afrejsetidspunkt, på destinationen og/eller i umiddelbar nærhed heraf, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer nærliggende fare for de rejsendes helbred.

 

Vurderingen heraf vil blive foretaget under behørig hensyntagen til officielle udmeldinger fra danske myndigheder, som f.eks. Statens Seruminstitut, Udenrigsministeriet eller lignende.

 

5.2.2.7 Den i punkt 5.2.2.6 anførte afbestillingsret gælder ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, f.eks. hvis forholdet var offentlig kendt. I så fald gælder de i punkt 5.2.2.2 – 5.2.2.5 anførte vilkår.

 

6. Mangler

 

6.1 Det påhviler Explore Travel A/S at gennemføre pakkerejsen i henhold til den indgåede aftale. Såfremt der mellem Explore Travel A/S og Kunden er truffet særlige aftaler som afviger fra det i katalog/brochure/internet/prisliste anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebevis og/eller på anden måde skriftlig dokumenteres.

 

6.2 Hvis det konstateres at der er mangler ved pakkerejsen efter påbegyndt levering af rejse, skal Kunden straks efter manglens konstatering reklamere overfor Explore Travel A/S, således Explore Travel A/S har mulighed for at udbedre manglen.

 

6.3 Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis du ikke modtager de ydelser/særlige aftaler som bekræftet af Explore Travel A/S, eller at ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte.

 

6.4 Såfremt der ikke reklameres overfor Explore Travel A/S i henhold til punkt 6.2, mistes retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen og, gøre et eventuelt krav mod Explore Travel A/S gældende.

 

6.5 Tilbyder Explore Travel A/S at afhjælpe manglen, og afhjælpning sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller uden væsentlig ulempe for Kunden, kan Kunden ikke kræve afslag eller hæve aftalen. Explore Travel A/S har ikke pligt til at afhjælpe i tilfælde, hvor afhjælpning vil påføre Explore Travel A/S uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

 

6.6 Kan afhjælpning ikke kræves, eller afhjælper Explore Travel ikke inden rimelig tid, har Kunden ret til forholdsmæssig afslag i rejsens pris, medmindre manglen skyldes forhold, der gør Explore Travel A/S ansvarsfri i medfør af Lov om Pakkerejser.

 

6.7 Hvis en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller hvis rejsen i øvrigt er behæftet med mangler, som medfører, at formålet med rejsen er væsentligt forringet, er Kunden berettiget til at hæve afta¬len. Kunden skal i så fald straks underrette Explore Travel A/S herom.

 

6.8 Hvis Kunden i henhold til punkt 6.7 hæver aftalen, er Explore Travel A/S forpligtet til at tilbagebetale de beløb der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi pakkerejsen må antages at have haft for Kunden.

 

6.9 Hvis Kunden i henhold til punkt 6.7 hæver aftalen og transport var en del af pakkerejsen, er Kunden berettiget til at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med et transportmiddel der svarer til det aftalte til det aftalte tidspunkt uden udgift hertil.

 

6.10 Lider Kunden et økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har Kunden krav på erstatning fra Explore Travel A/S, medmindre manglen skyldtes uvedkommende omstændigheder som ikke ved aftalens indgåelse kunne have været forudset eller, have været undgået af Explore Travel A/S.

 

7. Ansvarsbegrænsning i Explore Travel A/S erstatningsansvar

 

7.1 Ethvert erstatningsansvar Explore Travel A/S måtte blive mødt med, som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver til gældende beløbsbegrænsninger, der fremgår af Warszawa- og Montreal Konventionerne (for luftfart) og Athen Konventionen (for transport af sø- og vandveje). Explore Travel A/S ansvar kan dermed ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde og/eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

 

7.2 Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montreal Konventionerne, EU Forordning 889/2002 samt luftfartsloven.

 

7.3 Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og Montreal Konventionerne er fastsat til:

 

7.3.1 Ved passagers død eller tilskadekomst, SDR 100.000 hvis flyselskabet kan påvise, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt – eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.

 

7.3.2 I tilfælde af overtrædelse af punkt 7.3.1 er der ingen begrænsning for flyselskabets ansvar.

 

7.3.3 Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage maksimalt SDR 1131.

 

7.4 Ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidigt eller permanent) af bagage skal Kunden reklamere til det kontraherende og transporterende flyselskab. Kravet skal rettes så snart forholdet kommer Kunden til kundskab. Dette gælder tillige tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme eller mangel på korrekt gennemførsel.

 

7.5 Explore Travel A/S påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser med videre, der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som Explore Travel A/S er uden indflydelse på.

 

7.6 Explore Travel A/S yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver Explore Travel A/S sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer og på hotellernes hjemmesider.

 

7.7 Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

 

8. Kundens pligter og ansvar

 

8.1 Det er Kundens eget ansvar at være i besiddelse af gyldigt pas med minimum seks (6) måneders gyldighed ved rejsens afslutning, og de for rejsen gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa og anbefalede vaccinationer.

 

8.2 Kunden er ansvarlig for at de navne der fremgår af rejsedokumenter og bookinger er identiske med det navn der fremgår af dennes pas. I tilfælde af uoverensstemmelser skal Kunden straks underrette Explore Travel A/S herom

 

8.3 Kunden er forpligtet til at overholde de i rejseplanen og/eller på anden anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejse. Kunden er endvidere ansvarlig for, at dennes person og bagage er egnet til den transportform, der er beskrevet i bestilling. Explore Travel A/S bærer intet ansvar for Kundens manglende opfyldelse heraf.

 

8.4 Kunden er forpligtet til at rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle af pakkerejsens underleverandører. Kunden er forpligtet til at holde sig underrettet om afrejse- og hjemrejsetidspunkter, herunder ved at orientere sig om eventuelle ændringer ved rejsetidspunkter og/eller sted.

 

8.5 Kunden er forpligtet til, at følge de anvisninger som Explore Travel A/S har udstukket for den enkelte rejse.

 

8.6 Kunden er forpligtet til at overholde de angivne regler for genbekræftelse af flystrækninger. Undladelse af genbekræftelse medfører, at flyselskaberne har ret til at disponere over bestilte pladser til anden side, hvorved Kunden kan miste retten til at gøre brug af de resterende strækninger.

 

8.7 Såfremt Kunden ikke efterlever punkt 8.1 – 8.6 kan Kunden ikke gøre krav gældende mod Explore Travel A/S, eller dennes underleverandører, for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse medfører.

 

9. Overdragelse af rejse

 

9.1 Den person der står som nummer ét (1) på rejsen og/eller den person, hvortil billetten sendes til med post/e-mail, betragtes som ejer af rejsen. Det er alene denne person der kan foretage ændringer og/eller afbestille rejsen. Al korrespondance vedrørende rejsen vil ske til denne person. I tilfælde af, at den samme person bestiller flere rejser, betragtes samme person som ejer af samtlige bestillinger.

 

9.2 Overdragelse af en pakkerejse til en anden person kan ske mod et gebyr på kr. 300. Overdragelse af pakkerejsen kan ske inden 60 dage inden tidspunktet for afrejse. Overdragelse efter dette tidspunkt er ikke muligt, hvorfor overdragelse betragtes som afbestilling.

 

9.3 Det er en forudsætning at den person til hvem pakkerejsen overdrages til, opfylder de nødvendige betingelser herfor, herunder men ikke begrænset til pas, visum, sundhedsmæssige bestemmelser og krav.

 

9.4 Explore Travel A/S underleverandørers betingelser kan medføre særlige restriktioner, f.eks. ved flybilletter grundet flyselskabs vilkår, hvorved det ikke er muligt at få overdraget rejsen til en anden person. I så fald er det ikke muligt at få overdraget nogen del af rejsen til anden person.

 

9.5 Kunden og den til hvem pakkerejsen overdrages til hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger der følger af overdragelsen.

 

10. Personer under 18 år

 

10.1 Kunde/bestiller af pakkerejse hos Explore Travel A/S skal være myndig på reservationstidspunktet.

 

10.2 Personer under 18 år må ikke tage på en pakkerejse eller en rejse som alene består af hotel, uden voksen ledsager.

 

11. Helbred og forsikring

 

11.1 Kunden er selv ansvarlig for de udgifter denne måtte opleve som følge af sygdom, ulykkestilfælde og lignende før og under rejsen. Det påhviler Kunden selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport og lignende.

 

11.2 Det anbefales at Kunden køber en afbestillings- og/eller rejseforsikring. Kontakt Explore Travel A/S for nærmere information om de forskellige afbestilling- og/eller rejseforsikring, som de forskellige forsikringsselskaber tilbyder.

 

12. Særlige vilkår ved flyrejser

 

12.1 Mange flybilletter er underlagt særlige vilkår og restriktioner, da de som hovedregel hverken kan ændres, annulleres eller refunderes. Kombinerer Kunden selv billetter eller reservationer til en sam¬menhængende rejse, og opstår der forsinkelser undervejs, bærer Kunden selv risikoen, såfremt Kunden ikke når den næste forbin¬delse.

 

12.2 Kunden er forpligtet til at overholde flyselskabets standardvilkår, herunder at benytte samtlige flystræk¬ninger i den rækkefølge, der fremgår af din billet og rejseplan. Hvis der undlades at udrejse, mistes ret¬ten til at bruge hjemrejsebilletten. Ved undladelse af at anvende en strækning af billetten, vil retten til at gøre brug af efterfølgende stræknin¬ger ligeledes mistes.

 

12.3 Explore Travel A/S kan ikke gøres ansvarlig hvis en flyreservation ikke kan gennemføres grundet tekniske problemer.

 

12.4 Alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget, på hjemmesiden eller rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

 

13. Reklamationer

 

13.1 Reklamationer under rejsen skal fremsættes over for leverandøren af ydelsen umiddelbart efter konstateringen af en fejl/mangel – helst på skrift med kvittering for mod-tagelse – fx i hotellets døgnrapport. Hvis ikke det giver et tilfredsstillende resultat, skal Explore Travel A/S kontaktes hurtigst muligt skriftlig på info@explore-travel.dk. Ved manglende reklama¬tion er Explore Travel A/S berettiget til at afvise samtlige krav.

 

13.2 Eventuelle erstatningskrav mod Explore Travel A/S skal umiddelbart efter rejsens afslutning, fremsættes over for Explore Travel A/S. Erstatningskrav der fremsættes senere end 8 uger efter, at manglen blev konstateret, anses ikke for at være fremsat indenfor rimelig tid og kan derfor ikke behandles.

 

13.3 Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved klage til Explore Travel A/S, kan Kunden indbringe klagen for:

 

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3.sal
2840 Holte
eller via den Europæiske platform

 

14. Privat og personoplysninger

 

14.1 Ved bestilling af rejse, giver Kunden tilladelse til, at Kundens personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven. Læs mere her om vores eksterne persondatapolitik.

 

14.2 Explore Travel A/S registrerer og indsamler de oplysninger om kunder, der er nødvendige for at bestille og gennemføre rejse, herunder flybillet, hoteller, billeje og andre tilknyttede ydelser, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, pasnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Oplysningerne gemmes kun i forbindelse med bestillingen og gennemførelse af rejsen.

 

14.3 Når en kunde reserverer og køber en rejse hos Explore Travel A/S, indvilliger kunden i, at Explore Travel A/S indsamler, behandler og videregiver personlige oplysninger om kunden i overensstemmelse med ovenstående

 

14.4 Explore Travel A/S videregiver ikke kundens personoplysninger og behandler altid kundens oplysninger fortroligt. Explore Travel A/S videregiver dog nødvendige oplysninger til samarbejdspartnere som flyselskaber, hoteller og biludlejningsfirmaer, så Explore Travel A/S kan udføre alle Explore Travel A/S forpligtelser overfor kunden.

 

14.5 Kunden er berettiget til efter personoplysningslovens regler, at indhente information om de aktuelle registreringer af personoplysninger om Kunden og, berettiget til at få rettet eventuelle fejlregistreringer. Kunden er altid berettiget til at få oplyst nærmere om omfanget af de samtykker denne har givet.

 

15. Værneting og lovvalg

 

15.1 Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkningen af denne aftale, herunder dens indhold, ophør, omfang eller misligholdelse som ikke kan løses mellem parterne eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved de almindelige domstole i Danmark efter dansk ret. de almindelige domstole i Danmark efter dansk ret.